Algemene voorwaarden

Stichting Agility Campus

Algemene voorwaarden 

1. Aanmelding
Aanmelding voor een cursus gebeurt door het sturen van een email naar info@agilitycampus.nl


2. Inschrijfvoorwaarden
• Bij elke cursus is aangegeven welke vooropleiding verplicht of gewenst is.
• Na ontvangst van de aanmelding sturen wij zo snel mogelijk een bericht over de inschrijving.
• Bij inschrijving voor een cursus/module/workshop, ontvangt u een bevestiging. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.. 

• De volgorde van inschrijving wordt bepaald door de datum ontvangst van de betaling. 


3. Annulering
Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt 25% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 30 dagen tot en met 14 dagen voor aanvang van de eerste lesdag wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Eventueel  door en vanwege de deelnemer gemiste cursus dagen worden niet vergoed en kunnen niet later ingehaald worden. 


Annulering dient te allen tijde door ons schriftelijk te zijn bevestigd!
Zonder de schriftelijke bevestiging van onze kant is de annulering niet geldig.


4. Financiële voorwaarden
De betaling dient door u te worden voldaan na inschrijving.


5. Lesmateriaal en de cursus 
Het lesmateriaal ontvangt u op de eerste praktijkdag. De cursus duurt 5 volle praktijkdagen op locatie (centraal in Nederland) en 1 online avond-meeting. De studiebelasting is afhankelijk van de ervaring die deelnemers binnen agility hebben. 


6. Overige voorwaarden
De Campus behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docent(e) of anderszins deze te vervangen door een andere docent(e) of de data van de module te verschuiven naar een later tijdstip. Dit zal z.s.m. aan de student(e) kenbaar worden gemaakt.

• De Campus behoudt zich het recht voor wijzigingen in de inhoud van lesmaterialen of het lesprogramma aan te brengen.

• De Campus is niet aansprakelijk voor schades vanwege foutieve uitvoering van de geboden lesmethoden. 
• De Campus aanvaardt geen aansprakelijkheid van schade of gevolgschade door welke aanleiding dan ook veroorzaakt.

• Deelname aan de opleiding en trainingen is geheel voor eigen risico.

• De Campus draagt geen verantwoordelijkheid voor eventueel letsel, beschadiging en/of diefstal van eigendommen in of rondom de opleidingslocatie.


7. Akkoord algemene voorwaarden
Door het inschrijfformulier online te versturen heeft u kennis genomen van en bent u akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.Dit is de privacyverklaring van Stichting Agility Campus, hierna ook: "Stichting Agility Campus". Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als je vragen of klachten hebt?” In deze privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Stichting Agility Campus.


Korte privacyverklaring
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:
• Administratie
• Het op eigen verzoek op de hoogte gehouden worden over nieuwe cursussen en/of de cursus(sen) waarvoor je ingeschreven hebt
• Financiële afwikkeling


De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.
Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?
Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:
• Voor identificatiedoeleinden
• Voor het aanspreken met de juiste titel
• Om na te gaan of je boven de leeftijd van 16 bent en bevoegd bent een overeenkomst met ons aan te gaan
• Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of inschrijving te kunnen sturen
• Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of inschrijving
• Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
• Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie


Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?
Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):
• Jouw toestemming.
• De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent.


Ben je verplicht de gegevens te verstrekken?
Ja, sommige gegevens vragen wij je verplicht op te geven. Wanneer je deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met je aangaan. Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met je aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.


Worden jouw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?
Nee, wij geven jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.


Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.
In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:


Soort gegevens Bewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer):  Tot 2 jaar na de laatste transactie.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Gegevens in de administratie: Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen).: Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
Cameraopnamen ; Video opnames worden opgeslagen ten behoeve van gebruik voor interne (besloten) opleidingsdoeleinden.
Social Media log in gegevens Worden niet door ons geregistreerd
Correspondentie Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
Informatie die verband houdt met een juridische procedure. Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.


Welke rechten heb je?
Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:
• een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens;
• informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens;
• incorrecte gegevens te laten corrigeren;
• onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• jouw gegevens te laten verwijderen;
• jouw gegevens te laten "beperken";
• bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens;
• als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens;
• als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van onze dienst), en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heb je het recht om jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machineleesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, de gegevens op jouw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
• een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.


Om jouw rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij "Wat als je vragen of klachten hebt?"
Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met je niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.


Wat als je vragen of klachten hebt?
Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:
Stichting Agility Campus
Markeweg 46, 8398 GP Blesdijke

info@agilitycampus.nl


Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen? Ja.


Deze privacyverklaring is van 24-05-2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door je daar een email-bericht over te sturen.